Política de privacitat

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT

Repoart es compromet clarament amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades personals (en endavant, RDLOPD).
Repoart posa a disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

– En compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s’informa que Repoart és responsable del tractament, amb un fitxer degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades, en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti, essent sotmeses als controls i normes establertes en el Reglament de Mesures de Seguretat. La direcció del responsable del fitxer és C/ Pescadors, 5 43500 Tortosa (Tarragona).
– La finalitat per la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per Repoart al client dins el marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ (ARCO) I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

En virtut de les lleis abans esmentades l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a info@repoart.cat, o enviant un correu postal a la següent adreça: C/ Pescadors, 5 43500 Tortosa (Tarragona). L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats, responent a qualsevol correu electrònic remès per Repoart i indicant a l’assumpte «Donar de baixa».

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Repoart són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
Les dades facilitades pels usuaris podran seran tractades per realitzar alguna de les següents finalitats:

· Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Repoart i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
· Realitzar estudis estadístics.
· Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
· Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Repoart informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

4. MESURES DE SEGURETAT

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats i no automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb el que especifica l’article 81 del RDLOPD, Repoart ha adoptat les mesures d’índole tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i privacitat de les mateixes, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.